تهران ، میدان الغدیر ، کوچه لطیفیان ، پلاک 4 ، طبقه اول ، واحد 1 و 2
info@vistaedu.ir
02166813020
ورود به پورتال

تستستتت

نام ترمتاریخ
شروع
تاریخ
پایان
فاصله
ترم
وضعیت
برگزاری
بهار 101/1602/214 روزپایان
بهار 202/2504/0111 روزپایان
تابستان 104/1205/176 روزپایان
تابستان 205/2306/3016 روزپایان
پاییز 107/1708/235 روزپایان
پاییز 208/2910/055 روز
قطعی
زمستان 110/1111/145 روز
غیرقطعی
زمستان 211/2012/2616 روزغیرقطعی