فرم کلاس خصوصی


  • {{value}}
عنوان را بنویسید. عنوان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ ثبت را بنویسید. تاریخ ثبت را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ ثبت معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/01/29
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام مدرس را بنویسید. نام مدرس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تعداد جلسات را بنویسید. تعداد جلسات را کوچک‌تر از 2 حرف بنویسید.
نام زبان آموز را بنویسید. نام زبان آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ دریافتی از زبان آموز را بنویسید. مبلغ دریافتی از زبان آموز را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ دریافتی از زبان آموز را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

مبلغ را به تومان وارد کنید

تاریخ دریافت مبلغ را بنویسید. تاریخ دریافت مبلغ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ دریافت مبلغ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/01/29
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره تراکنش را بنویسید. شماره تراکنش را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید.

در صورت دریافت نقدی عدد 0 را وارد کنید


کمی صبر کنید...