فرم عودت شهریه


  • {{value}}
عنوان را بنویسید. عنوان را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ ثبت درخواست را بنویسید. تاریخ ثبت درخواست را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ ثبت درخواست معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1400/01/29
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام زبان آموز را بنویسید. نام زبان آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
مبلغ پرداختی را بنویسید. مبلغ پرداختی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. مبلغ پرداختی را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

مبلغ کامل پرداخت شده توسط زبان آموز به تومان ثبت شود .

شماره کارت بانکی را بنویسید. شماره کارت بانکی را کوچک‌تر از 16 حرف بنویسید. شماره کارت بانکی را بصورت عدد 16 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام صاحب حساب را بنویسید. نام صاحب حساب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
علت انصراف از تحصیل را بنویسید. علت انصراف از تحصیل را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. علت انصراف از تحصیل را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...