آموزش پسوندها در زبان انگلیسی

آموزش پـسـونـدها در زبان انگلیسی

/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C

پسوندها اجزایی هستن که به انتهای واژه ها افزوده می شن ولی برخلاف پیشوندها، معنی کلمه ها رو را عوض نمی کنن؛ بلکه معمولاً نقش گرامری واژه ها رو دگرگون می کنن.