Below و Under را می توان معادل «پایین» و «زیر» در فارسی قلمداد کرد. دو کلمه ی Below و Under از حروف اضافه ی مکان در انگلیسی هستند. در مجموع این دو حرف اضافه معنایی شبیه به هم دارند، اما بر اساس موقعیت معمولن تنها یکی از این دو به درستی منظور ما را بیان می کند. اگر برای شما هم سوال است که چه تفاوتی بین Below و Under وجود دارد، حتمن این مقاله را بخوانید.

دیگر مقالات ما در رابطه با آموزش زبان انگلیسی را نیز بخوانید.

 

معنا Below و Under

بهترین معادل برای Below در فارسی «پایین» است. Below همیشه با ارتفاع سر و کار دارد. وقتی چیزی در سطح یا ارتفاعی پایین تر از یک چیز دیگر باشد از Below استفاده می کنیم. Below متضاد Above (بالا) است.

مثال:

The cat sat below the bed.

گربه پایین تخت نشست.

 

اما بهترین معادل برای Under در فارسی «زیر» است. وقتی می گوییم Under منظورمان این است که یک چیز دقیقن زیر چیز دیگری قرار دارد. Under متضاد On (رو) است.

The cat hid under the bed.

گربه زیر تخت قایم شد.

 

نکته مهم

کلمه ی Under گاهی برای مواردی غیر از حرف اضافه ی مکان هم به کار می رود. در این موارد کلمه ی Under می تواند به معنای «مقید بودن» یا «تحت کنترل بودن» باشد.

مثال:

Under his management, the company excelled massively.

تحت مدیریت او (یا: به مدیریت او)، شرکت به طور چشمگیری پیشرفت کرد.

That child is under my protection.

آن کودک تحت حمایت (یا: در حمایت) من است.

 

تفاوت Below و Under

همانطور که در بالا توضیح داده شد، وقتی چیزی صرفن در سطح یا ارتفاعی پایین تر از یک چیز دیگر باشد از Below استفاده می کنیم؛ در حالی که وقتی چیزی به طور مستقیم زیر یک چیز دیکر قرار بگیرد، به طوری که توسط آن پوشانده شود، از Under استفاده می کنیم. تصاویری که در ادامه مشاهده می کنید این شبهه را به کلی برطرف می کنند.


شباهت Below و Under

اگرچه دو حرف اضافه ی Below و Under به طور مشخص معنای متفاوتی دارند، اما بسته به تعبیر ما از مفهوم «پایین» و «زیر» می توانند به جای همدیگر به کار بروند. به مثال های ذیل دقت کنید:

The girl sat under the tree.

دختر زیر درخت نشست.

The girl sat below the tree.

دختر پایین درخت نشست.

هر دو جمله ی بالا درست هستند. ما هم می توانیم درخت را جسمی مرتفع حساب کنیم که می شود «پایین» آن نشست؛ و هم می توانیم درخت را با شاخه هایش به منزله ی نوعی چتر قلمداد کنیم که ما در «زیر» اش از تابش آفتاب دور می مانیم. در هر موردی شبیه به این استفاده از Below و هم Under درست می باشد.

حال به این مثال دقت کنید:

Write it under the page.

زیر صفحه بنویسش.

Write it below the page.

پایین صفحه بنویسش.

هر دو جمله ی بالا درست هستند. وقتی با اشیای دو بعدی سر و کار داریم، دیگر زیر و پایین فرقی نمی کند _اگر چه بهتر است از «پایین» (Below) استفاده کنیم. اگر دقت کرده باشید ما در فارسی می گوییم «زیرنویس»، در حالی که اصولن هیچ چیز نمی تواند زیر یک شی دو بعدی قرار بگیرد! پس این استفاده ی دو گانه تنها مسئله ی انگلیسی نیست.

 

نکته خیلی مهم

گاهی در انتخاب بین Below و Under وقتی از فارسی به انگلیسی و بالعکس ترجمه می کنیم، دچار مشکل می شویم. به طور مثال، در فارسی معمولن می گوییم «هوا زیر صفر درجه است»، در حالی که در انگلیسی از «پایین» به جای زیر استفاده می کنند:

It’s gonna be below 0 degrees tonight.

امشب هوا زیر (پایین / کمتر از) صفر درجه می شود.

 

نکته قابل بررسی دیگر، کاربرد روزمره ی کلمه ی «پایین» در فارسی است. معمولن کم پیش می آید چیزی شبیه به این بگوییم «گربه پایین تخت است.» بلکه بیشتر می گوییم «گربه جلوی تخت است». منظور از این مثال خاطر نشان کردن این نکته است که صرفن چون جمله یی با حرف اضافه یی خاص در فارسی استفاده می شود، نمی باید انتظار داشت با همان حرف اضافه هم در انگلیسی گفته شود _و بلعکس. اگر چه این مورد بسته به گویش های مختلف می تواند متفاوت باشد، اما در مجموع می بایست معادل انگلیسی جملات را یاد گرفت، و تا جای ممکن از ترجمه ی کلمه به کلمه اجتناب کرد.