چهار کلمه ی Suit Suite Sweet Sweat املا و تلفظ تقریبن مشابه یی دارند، در حالی که معنای هر کدام از آن ها کاملن بی ربط به دیگری است. این چهار کلمه ی از مواردی هستند که زبان آموزان تا سطح متوسط معمولن با هم اشتباه می کنند. در ادامه، معنا، تلفظ، و کاربرد این کلمات را همراه با مثال و تصویر توضیح می دهیم تا به خوبی در ذهنتان بمانند و دیگر هرگز آن ها را اشتباه نکنید.

 

Suit Suite Sweet Sweat

Suit Suite

دوکلمه ی Suit و Suite تنها در املا تنها در یک حرف «e» با هم متفاوت هستند؛ اما تلفظ و معنایشان با هم به کلی فرق می کنند. در ادامه توضیحات هر مورد را بخوانید، به تلفظ ها مجددن گوش بدهید، و به مثال ها و تصاویر دقت کنید.

Suit

کلمه ی Suit به معنای «کت و شلوار» است. به فونتیک و تلفظ این کلمه دقت کنید:

Suit: /suːt/

مثال:

I bought a red suit for my sister’s wedding ceremony.

کت و شلواری قرمز برای جشن عروسی خواهرم خریدم.


Suite

کلمه ی Suite معنایی دقیقن همانند «سوئیت» در فارسی دارد. تلفظ این کلمه در انگلیسی هم دقیقن مانند تلفظ فارسی ما است؛ با این به فونتیک و تلفظ Suite یک بار دیگر گوش بدهید، و به مثال دقت کنید:

Suite: /swiːt/

مثال:

We’re going to rent a floating suite in French Polynesia next summer.

تابستان آینده می خواهیم در پولینزی فرانسوی یک سوئیت شناور اجاره کنیم.


Sweet Sweat

کلمه های Sweet و Sweat هم مانند دو مورد قبلی که بررسی کردیم در نوشتار تنها در یک حرف «e» با همدیگر تفاوت دارند. این در حالی است که تلفظ آن ها قدری با هم متفاوت، و معنای آن ها به طور کلی متفاوت هستند. Sweat و Sweet به خاطر املا و تلفظ بسیار شبیه به همشان معمولن باعث سردرگمی بسیاری برای زبان آموزان می شود.


Sweet

کلمه ی Sweet دقیقن همانند کلمه ی Suite تلفظ می شود، اما معنای آن می شود «شیرین». جهت خاطر جمع شدن به فونتیک این کلمه و تلفظ آن دقت کنید:

Sweet: /swiːt/

مثال:

I have a sweet tooth; I especially love eating honey.

من اهل چیز های شیرینم؛ خصوصن عاشق عسل ام.


Sweat

آخرین کلمه Sweat است. این کلمه که بسیار شبیه به Sweet نوشته می شود، تلفظ متفاوتی دارد. معنای آن هم می شود «عرق بدن». به فونتیک، تلفظ، و مثال ذیل دقت کنید:

Sweat: /swɛt/

مثال:

You really need to put on some deodorant; you stink with sweat.

واقعن لازمه کمی دئودورانت بزنی؛ بو گند غرق می دی.