1- کنکور امسال خیلی سخت بود.
This year’s university entrance exam was so hard.


2- من دانشجوی دانشگاه دولتی/ دانشگاه آزاد هستم.
I study at a state university / an Azad University.


3- دانشکده هنر درس می خوانم.
I got to at college.


4- من دانشجوی پاره وقت / تمام وقت دانشگاه دولتی هستم.
I am an undergraduate/ a postgraduate student.


5- من دانشجوی دوره کارشناسی / کارشناسی ارشد هستم.
I am an undergraduate/ a postgraduate student.


6- من دانشجوی سال اول/ دانشجوی سال دوم/ دانشجوی سال سوم/ دانشجوی سال آخر هستم...
I am a freshman/sophomore/junior/senior.


7- چه رشته ای می خوانی؟
What are you majoring in?/what’s your major?

 
8- رشته مهندسی هوا و فضا/ شیمی/ عمران/برق/ژنتیک/مکانیک می خوانم.
I study aeronautical/chemical/civil/electrical/genetic/mechanical engineering.


9- پدرم اصرارا داشت پزشکی، دندانپزشکی یا دارو سازی بخوانم.
My father insisted that I should study medicine, dentistry or pharmacology.


10- برادرم مهندس معدن/نساجی/کشاورزی مواد است.
My brother is a mining/textile/agricultural/metallurgy engineer.


11- برادرم لیسانس حقوق دارد.
My brother has an LL.B.(Bachelor of Laws)


12- برادرم حوزه علمیه درس می خواند.
My brother studies at a theological seminary/theological college.


13- پدرم هنرستان فنی و حرفه ای درس می دهد...
My father teaches at vocational school.


14- خواهرم دانشجو نیست. او دبستان/ راهنمایی/ دبیرستان می رود.
My sister is not a university student. She goes to elementary school/ middle school/high School.


15- سال سوم است.
she is in the third grade.


16- در مدرسه همیشه شاگرد اول است.
She is always an A student/ a top student in school.


17- همیشه جلوی کلاس می نشیند.
She always sits at the front of the class.


18- او واقعاً یک دانش آموز نمونه است.
She is really a model student.


19- نور چشمی معلم است.
She is really a model student.


20- نور چشمی معلم است...
She is the teacher’s pet.


21- چرا این رشته را انتخاب کردی؟
Why did you take up this major?


22- این نیمسال چه درس هایی گرفتی؟
Which courses are you doing/taking this semester?


23- به نظر می رسه این ترم سرت خیلی شلوغ باشه...
Sounds Like you are pretty busy this term.


24- اوضاع درس ها چطوره؟
How are your courses going?


منتظر بخش بعدی باشید...