تهران ، میدان الغدیر ، کوچه لطیفیان ، پلاک 4 ، طبقه اول ، واحد 1 و 2
info@vistaedu.ir
02166813020
ورود به پورتال

چارت آموزشی دوره Family and Friends

Units
Level
Book
Term
04 <- 01
09 <- 05
FSA
FSB
01
02
05 <- ST
10 <- 06
15 <- 11
F1A
F1B

F1C
03
04
05

05 <- ST
10 <- 06
15 <- 11
F2A
F2B

F2C
06
07
08

05 <- ST
10 <- 06
15 <- 11
F3A
F3B

F3C
09
10
11
04 <- ST
08 <- 05
12 <- 09
15 <- 13
F4A
F4B

F4C
F4D
12
13
14

15
03 <- ST
06 <- 04
09 <- 07
12 <- 10
F5A
F5B

F5C
F5D
16
17
18

19