سوالات مربوط به آدرس پرسیدن در انگلیسی

در این بخش تعدادی از سوالات کاربری که برای پرسیدن آدرس در زبان انگلیسی بکار می روند، قرار داده شده اند:

Could you please tell me how I can get to Oxford street?

ممکن است لطفا به من بگویید چطور می توانم به خیابان آکسفورد بروم؟

Where is the nearest gas station?

نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟

What is the best way to get to the office?

بهترین راه برای رفتن به اداره کدام است؟

Can you please tell me where the Thomas Hotel is?

ممکن است لطفا به من بگویید هتل توماس کجاست؟

Are we on the right way for Thomas Hotel?

آیا ما داریم مسیر درست را به سمت هتل توماس می رویم؟

Could you show it to me on the map?

آیا ممکن است آن را روی نقشه به من نشان دهید؟

How many kilometers is it to London?

تا لندن چند کیلومتر است؟

Is there a drug store around here?

آیا داروخانه ای اطراف اینجا هست؟

Is it too far to walk?

پیاده خیلی دور است؟

Should I take a taxi?

آیا باید با تاکسی بروم؟

Is this a one-way street?

ایا این خیابان یک طرفه است؟


جملات مربوط به آدرس دادن در انگلیسی

در این بخش تعدادی از جملات کاربری که برای آدرس دادن در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرند، قرار داده شده اند:

 

Go straight ahead till you get to an intersection, then turn left.

مستقیم برو تا اینکه به یک چهار راه برسی، بعد بپیچ سمت چپ.

Turn right at the second intersection.

سر چهار راه دوم بپیچ سمت راست.

Take the third street and you will see the hotel on the right.

از سومین خیابان بروید و هتل را در سمت راست خواهید دید.

The hotel is between a drug store and a clinic.

هتل بین یک داروخانه و یک درمانگاه است.

At the corner of the street you will see a tall building, the hotel is next to the building.

در گوشه خیابان یک ساختمان بلند خواهید دید، هتل کنار آن ساختمان است.

The office is behind a tall building.

اداره پشت یک ساختمان بلند است.

You’re going the wrong way.

شما دارید مسیر را اشتباهی می روید.

Go back the way you came. Turn right after the hospital. From there just go straight ahead.

همان مسیری را که آمدید، برگردید. بعد از بیمارستان بپیچید سمت راست. از اونجا فقط مستقیم بروید.

It takes five minutes to walk there.

پیاده 10 دقیقه تا آنجا طول می کشد.

Excuse me, could you please speak a little more slowly?

ببخشید، ممکن است لطفا کمی آهسته تر صحبت کنید؟

Sorry, I’m not from around here.

متاسفم، من اهل این اطراف نیستم.