علامت ها و عملیات ریاضی

در این بخش به عملیات ریاضی (هر چهار عمل اصلی) و تعدادی دیگر از علامت های رایج در ریاضی خواهیم پرداخت.

plus (+)

به علاوه

two plus two (2 + 2)

دو به علاوه دو

minus (-)

منها

five minus three (5 – 3)

پنج منهای سه

times (x یا *)

ضربدر

five times seven (5 x 7)

پنج ضربدر هفت

equals (=)

مساوی

four times two equals eight (4 x 2 = 8)

چهار ضربدر دو مساوی است با هشت

is less than (<)

علامت کوچکتر

six is less than ten (6 < 10)

شش از ده کوچکتر است

is greater than (>)

علامت بزرگتر

twenty is greater than thirteen (20 > 13)

بیست از سیزده بزرگتر است

is greater than or equal to (≤)

علامت کوچکتر مساوی

five plus one is greater than or equal to seven (5 + 1 ≤ 7)

پنج به علاوه یک کوچکتر یا مساوی است با هفت

is more than or equal to (≥)

علامت بزرگتر مساوی

six plus eight is equal to or greater than eleven (6 + 8 ≥ 11)

شش به علاوه هشت بزرگتر یا مساوی است با یازده

is not equal to (≠)

علامت نا مساوی

twenty-five is not equal to sixteen (25 ≠ 16)

بیست و پنج با شانزده مساوی نیست

divided by (÷ یا /)

تقسیم بر

four divided by two (4 ÷ 2)

چهار تقسیم بر دو

ریاضی – نحوه خواندن اعداد اعشاری (decimals)

بین اعداد اعشاری از نقطه (.) استفاده می شود که هنگام خواندن اعداد اعشاری point خوانده می شود. نحوه خواندن اعداد اعشاری ریاضی زیر در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

4.28 (four point two eight)

9.71 (nine point seven one)

17. 378 (seventeen point three seven eight)

5.56839 (five point five six eight three nine)

ریاضی – خواندن درصد (percentage)

علامت درصد (%) به صورت percent تلفظ می شود. نحوه خواندن اعدد درصدی در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

13% (thirteen percent)

55% (fifty five percent)

78% (seventy eight percent)

نحوه خواندن اعداد کسری در ریاضی (fractions)

در زبان انگلیسی نحوه خواندن اعداد اعشاری به این شکل است که عددی که قبل از علامت کسری (/) قرار می گیرد همانند اعداد اصلی خوانده می شود (مانند یک، دو، سه و غیره)، و عددی که بعد از علامت کسری می آید باید مثل اعداد ترتیبی نوشته و خوانده شود (مانند یکم، دوم، سوم و غیره). اگر عدد سمت چپ علامت کسری بیشتر از 1 باشد باید یک حرف s به انتهای عدد سمت راست علامت کسری اضافه کرد.

در مثال های زیر نحوه خواندن اعداد کسری در ریاضی در پرانتز جلوی هر عدد نوشته شده است:

3/4 (three quarters)

سه چهارم

2/7 (two sevenths)

دو هفتم

1/8 (one eighth)

یک هشتم

1/2 (one half)

یک دوم

1/3 (one third)

یک سوم

نحوه خواندن اعداد توان دار

توان یک عدد در انگلیسی power یا exponent نامیده می شود. نحوه خواندن این نوع اعداد در یاضی در پرانتز کنار هر عدد نوشته شده است:

(two to the power four) 24

دو به توان چهار

(three to the power six ) 36

سه به توان شش

(seven to the power three) 73

هفت به توان سه

(four to the power ten) 410

چهار به توان ده