در این پست با برخی از لغت های انگلیسی که دارای پسوند tion هستند آشنا خواهید شد. بعد از مطالعه و بررسی لغت ها، با انجام تمرین پایین به تسلط خوبی روی لغت ها دست پیدا خواهید کرد.

مهمترین لغت های دارای پسوند tion :

dictionary: دیکشنری

question: سوال

hibernation: خواب زمستانی

caution: احتیاط

direction: مسیر

definition:معنی – تعریف

fiction: قصه – داستان

pollution: آلودگی

station: ایستگاه

subtraction: تفریق

celebration: جشن

invitation: دعوت

با استفاده از لغت های داری پسوند tion که تا اینجا یاد گرفتید، جمله های زیر رو کامل کنید:

– He approached the dog with ….. .

– Air ….. is bad in many cities.

– Her ….. was to be a famous singer.

– Do you prefer to read information or ….. books?

– He made a ….. to his test paper.

– In which ….. are you going, north or south?

– The plus sign is used in addition and the minus sign is used in …..

– Bears go into ….. in the autumn.

– She accepted the ….. to the party.

– The train sped through the ….. with a whoosh.

– If you answer this ….. correctly, it’s worth ten points.

– A ….. explains the meaning of words.