وجه حال استمراری (present continuous) که به present progressive نیز معروف است، یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی است. دقیقا همان وجهی که زبان آموزان زیادی آن را با present simple اشتباه می‌گیرند.

در نگاه اول این دو وجه هیچ شباهتی ندارند و ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که چطور ممکن است کسی این دو را با یکدیگر اشتباه بگیرد؟ پاسخ شما اینجاست. جمله‌ی :«من نشستم» را چگونه ترجمه می‌کنید؟ «I sit»؟ اگر چنین است، پس اولین اشتباه را خودتان انجام داده اید. چون جمله‌ی صحیح :«I am sitting» است.

وجه Present Continuous جهت توصیف افعالی به کار می‌رود که همان لحظه در حال انجام هستند. همچنین، افعال به کار رفته در این وجه، همگی جنبشی (Action) هستند. یعنی افعالی که ما آن را عملا انجام می‌دهیم. برای این وجه، افعالی که احساسات را بیان می‌کنند استفاده نمی‌شوند. برای مثال افعالی مثل «اعتقاد داشتن، امیدوار بودن، خواستن» در این وجه کاربردی ندارند. بنابراین هیچ‌وقت جمله‌ای به صورت I am hoping وجود ندارد.

Correct: I hope to see him today.

Incorrect: I am hoping to be seeing him today.

Correct: I want some ice cream right now.

Incorrect: I am wanting some ice cream right now.

کاربرد Present Continuous

در وجه Present Continuous  افعال جنبشی جهت بیان اعمال انجام شده در همان لحظه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

What are you doing tomorrow afternoon?

She isn't coming on Friday.

We're working on the Smith account at the moment.

از این وجه جهت بیان برنامه‌ریزی‌های خود در آینده نیز استفاده می‌گردد. نقشه‌هایی که راجع به مباحث تجاری و کاری صحبت می‌کنند. در این جملات از کلماتی مثل next، tommorrow، at+time، on+ day، in+ month و ... استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید:

We're meeting next Thursday to discuss the issue.

I'm presenting at two o'clock tomorrow.

She's having lunch with Peter on Monday.

Where are you staying in New York?

She isn't coming to the presentation on Friday.

I'm flying to Tokyo next week.

ساختار جمله

وجه حال استمراری (present continuous  ) در جملات مثبت، منفی و سوالی به کار می‌روند. ساختار جملات مثبت به این گونه است:

فاعل+ فعل to be + فعل اصلی+ ing + ادامه‌ی جمله

I'm (I am) working today.

You're (You are) studying English at the moment.

He's (He is) working on the report today.

She's (She is) planning a vacation in Hawaii.

It's (It is) raining right now.

We're (We are) playing golf this afternoon.

You're (You are) not paying attention, are you?

They're (They are) waiting for the train.

در جملات منفی،‌ باید به فعل to be یک not  اضافه کنید تا مفهوم جمله را منفی کنید. ساختار این جملات به این شکل است:

فاعل+ فعل tobe+ not + فعل اصلی+ ing+ ادامه‌ی جمله

I'm not (I am not) thinking about my vacation right now.

You aren't (You are not) sleeping at the moment.

He isn't (He is not) watching the TV.

She isn't (She is not) doing her homework today.

It isn't (It is not) snowing today.

We aren't (We are not) staying in New York.

You aren't (You are not) playing chess at the moment.

They aren't (They are not) working this week.

مثل همه‌ی جملات سوالی، جهت مطرح کردن جملات سوالی با وجه present continuous  ، جای فعل و فاعل عوض می‌شود. به ساختار زیر دقت کنید:

کلمه‌ی پرسشی+ فعل to be+ فاعل+ فعل اصلی+ ing

What am I thinking?

What are you doing?

Where is he sitting?

When is she coming?

How is it doing?

When are we leaving?

What are you eating for lunch?

What are they doing this afternoon?

حال استمراری مجهولی یا Present Continuous Passive

وجه حال استمراری( present Continuous ) در حالت مجهولی نیز قابل استفاده است. به خاطر داشته باشید، برای نوشتن یک جمله‌ی مجهولی با وجه present continuous، باید فعل being‌ را در جمله قرار داده و سپس قسمت سوم فعل اصلی (P.P) را بنویسید.  به مثال‌های زیر دقت کنید:

Cars are being made in this factory at the moment.

English is being taught by the teacher now.

Steak is being eaten by the people at table 12.

تفاوت Present Continuous  با Simple Present

وجه حال استمراری ( present continuous) برای بیان عملی که همان لحظه در حال انجام است، به کار می‌رود. بیشتر هم با اصطلاحات زمانی مثل right now یا today مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نشان دهد که آن فعل همان لحظه در حال وقوع است. برای مثال به جملات زیر دقت کنید:

 

What are you doing at the moment?

She's reading in the garden now.

They're not standing in the rain. They're waiting in the garage.

در مقابل، عادات روزانه و فعالیت‌هایی که همیشه انجام می‌پذیرند، با استفاده از وجه Simple Present‌ بیان می‌شوند. این وجه معمولا با قید تکرار، مثل usually یا sometimes مورد استفاده قرار می‌گیرد.

I usually drive to work.

Alice doesn't have to get up early on Saturdays.

The boys play soccer on Friday evenings.

لفظ‌های مورد استفاده در وجه present continuous

 کلمه‌ی  now و  at the moment برای بیان لحظه مورد استفاده قرار می‌گیرند و به نوعی مکمل وجه present continuous به شمار می‌روند. البته حضور آن‌ها در جمله اجباری نیست و وجه حال استمراری بدون این کلمات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

She's taking a shower at the moment.

We're having dinner now.

Daren is studying for the test.

Currently / This Week - Month / Today

از این الفاظ زمانی استفاده می‌شود که می‌خواهیم اتفاقی که قرار است همین حوالی یا به زودی صورت بگیرد را بیان کنیم. این کلمات بیشتر برای صحبت راجع به پروژه‌های در حال اجرا به کار می‌رود.

Jason's taking the day off today.

They're working on the Smith account.

Are you developing plans for the new project?

نکته‌ی مهم:

هرگز افعال Gerund را با Present Continuous اشتباه نگیرید! هر دو ing دارند؛ ولی در ساختار جمله‌ی این دو تفاوت‌هایی وجود دارد که اگر آن‌ها را جدی نگیرید ممکن است به اشتباه بی‌افتید. افعال present Continuous با افعال کمکی to be‌ در جمله ظاهر می‌شوند. اما Gerund‌ تنها بعد از یک سری افعال خاص در جمله ظاهر می‌شود.

Gerund در حقیقت فعلی است که به عنوان اسم در جمله به کار رفته و با وجود آن، جمله به یک فعل اصلی نیاز دارد. gerund معمولا در ابتدای جمله ظاهر می‌شود. در حالت عادی gerund‌ ساختن اصلا کاری ندارد. یک ing در انتهای هر فعلی بچسبانید، gerund می‌شود. اما در حقیقت، برای به کار گرفتن آن‌ها باید دقت بیشتری به خرج دهید. در حقیقت، افعال خاصی وجود دارند که در صورت حضور در جمله، کلمه‌ی بعدی باید به صورت Gerund‌ ظاهر شود. افعالی مثل:‌(admit، advise، avoid، consider، enjoy، recommend، finish و ...).

I love reading

I enjoy shopping with friends.

My love for readingwas immediate.

در ادامه چند کوییز طراحی کرده‌ایم که با تمرین آن‌ها، وجه present continuous  را بهتر می‌آموزید.

 • کوییز اول: شکل صحیح افعال را در جای خالی بنویسید. در صورتی که با جمله‌ی سوالی برخورد کردید، فاعل را در جای صحیحی قرار دهید.

Alexander _____ (study) for his exams at the moment.

Where _____ (you meet) Tim next week?

She _____ (not play) Golf tomorrow.

They _____ (make) dinner now.

The company (not finish) the plans this week.

She _____ (eat) oysters for lunch right now.

David _____ (not fly) to Chicago next week.

I _____ (work) on a special report today.

We _____ (not cook) dinner this evening because we're eating out.

_____ (Tom drive) to work right now?

Alice _____ (read) a new book at the moment.

They _____ (not prepare) for the science exam at the moment.

When _____ (you have) lunch tomorrow?

We _____ (joke)!

_____ (they give) a party this weekend?

Susan _____ (make) the decision at 3 o'clock this afternoon.

People _____ (play) tennis golf on a beautiful day like this!

What _____ (you do)?!

He _____ (bake) a cake at the moment.

Which motel _____ (they stay) at now?

 • کوییز دوم: با توجه به وجه present continuous، لفظ صحیح را انتخاب کنید.

They are cooking dinner (on the moment / now).

The company is preparing a report for their most important client (last / this) week.

My sister is studying for a test (at the moment / in the moment).

We're meeting Brian (on / at) three o'clock.

(Currently / Current) we're working on the Anderson account.

They aren't coming for dinner (this / at) evening.

Susan is playing tennis with Tim (now / then).

What are you doing (this / next) afternoon?

They're enjoying dinner (at / next) the moment.

What are you doing (tomorrow / yesterday) afternoon?

Henry is making the presentation (at / on) Wednesday.

Our teacher is helping us with grammar (that / this) morning.

My dog is barking (at the moment / in the moment).

We're finishing the business report (today / yesterday).

The clock is striking twelve o'clock right (now / soon). It's time to go!

Frank is flying to Chicago (this / that) morning.

We're reading that book (at the moment / on the moment).

Thomas is presenting at the meeting (on / in) April.

She's mowing the lawn (now / moment).

They're developing a new product (this / last) month.

 • کوییز سوم:

با توجه به نکاتی که از این مقاله آموخته‌اید، مشخص کنید که جملات زیر بیانگر کدام حالت از وجه حال استمراری هستند.  آیا این جملات برای بیان عملی در حال حاضر (Present) به کار رفته‌اند یا اینکه قرار است یک فعل به زودی (Around) یا در آینده(Future) اجرا شود؟

We're working on the Smith account this month.

Just a moment, I think he's working out in the garden.

Jennifer's meeting with Tom later today.

I'm looking for a new job currently.

We're discussing the issue on Wednesday.

Jake's finishing his homework right now.

Alan's working with Tom later today.

They're making dinner for us tonight.

I'm sorry I don't have time. I'm mowing the lawn.

She's looking for a new home as she'd like to move soon.

پاسخ کوییز اول

is studying

are you meeting

isn't playing

are making

 isn't finishing

is eating

isn't flying

am working

aren't cooking

Is Tom driving

is reading

aren't preparing

are you having

are joking!

Are they giving

is making

 are playing

are you doing

is baking

are they staying

پاسخ کوییز دوم

now

this week

at the moment

at three o'clock

Currently

this evening

now

this afternoon

at the moment

tomorrow afternoon

on Wednesday

this morning

at the moment

today

right now

this morning

at the moment

in April

now

This month

پاسخ کوییز سوم

 1. به زودی
 2. اکنون
 3. آینده
 4. به زودی
 5. آینده
 6. اکنون
 7. آینده
 8. آینده
 9.  اکنون
 10. اکنون
 11. به زودی