بخش اول مکالمه روزمره به زبان انگلیسی درباره وضعیت تأهل


1- مجردید یا متاهل؟

Are you single or married?

 

2- مجردم / متأهلم.

I am single / married.

 

3- نامزد دارم. این حلقه نامزدی من است.

I am engaged. This is my engagement ring.

 

4- بیوه / مرد همسر طلاق داده هستم.

I am a widow / widower.

 

5- مطلقه هستم.

I am divorced.

 

6- پارسال طلاق گرفتم.

I got a divorce last year.

 

7- خاطره خوبی از همسر سابقم ندارم.

I don’t have a good memory from my ex-wife.

 

8- مادر شوهرم / مادر زنم در زندگی خصوصیمان دخالت می کرد.

My mother – in – law interfered in our private life.

 

9- شوهرم را تحریک می کرد که با من دعوا کند.

She provoked my husband into fighting with me.

 

10- با خانواده شوهرم بویژه خواهر شوهرم نمی توانستم بسازم.

I didn’t get on well with my in-laws; especially sister- in – law.

 

11- مشکلات زناشویی داشتیم.

We had marital problems.

 

12- او نامزد(پسر)/ نامزد (دختر) من است.

He is my fiancé / fiancée.

 

13- کی ازدواج کردید؟

When did you get married?

 

14- چند وقت پیش ازدواج کردید؟

How long ago did you get married?

 

15- دو سال پیش ازدواج کردم و الان یک فرزند دارم.

I got married two years ago, and I have a baby now.

 

16- چشمهایش به مادرش رفته  و موهایش به من.

She has her mom’s eyes and my hair.

 

17- به من رفته است.

She takes after me.

 

18- از زندگیت راضی هستید؟

Are you happy with your life?

 

19- بله ما خیلی ازدواج خیلی مبارکی داشتیم.

Yes, we had a very happy marriage.

 

20- خاطرات خوش زیادی از روز ازدواجم دارم.

I have lots of happy memories from my marriage day.

 

21- همه ما را زوج خوشبخت می نامند.

Everybody calls us the happy couple.

 

22- همسرم زندگی را برایم جهنم کرده است.

My wife has made my life miserable.

 

23- چند تا بچه دارید؟

How many children do you have?

 

24- همسرم باردار است.

My wife is pregnant.

 

25- یک دختر و دو پسر دارم.

I have one daughter and two sons.