زیر و بم وجه  Simple Present

وجه simple present یکی از اولین و ساده‌ترین وجه‌هایی است که هر زبان آموزی در گرامر یاد می‌گیرد. از این وجه جهت توصیف کارهایی که طی یک برنامه‌ی منظم و روزانه اتفاق می‌افتند، استفاده می‌شود.

وجه simple present برای بیان احساسات، حقایق، نظرات و رویداد‌های هفتگی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به خاطر داشته باشید که هرگز نباید وجه simple present را با وجه  present continuous اشتباه بگیرید. چون وجه present continuous جهت توصیف عملی به کار می‌رود که همان لحظه در حال انجام است.

Present simple tense: I catch the bus at 8:50 a.m. to go to work.

Present continuous tense: I am riding the bus to work.

ساختار وجه simple present

این فعل به شکل ساده در جمله ظاهر شده و اگر در صرف سوم شخص مفرد به کار برود، در انتهای‌ آن باید یک s سوم شخص قرار دهیم. به مثال زیر دقت کنید:

James eats cake every morning.

I eat cake every morning.

چگونه این وجه را از بر شویم؟

یکی از بهترین روش‌ها برای تمرین وجه‌های گرامری، دیالوگ گویی است. از یکی از دوستان یا همکلاسی‌های خود خواهش کنید تا به شما کمک کرده و دیالوگ زیر را دو نفره، بازی کنید. رفته رفته هم این وجه در ذهنتان جای می‌افتد هم در استفاده‌ی شفاهی از آن روان‌تر می‌شوید.

Mark: Hello, Can I ask you some questions for an interview?

Jennifer: Yes, I can answer some questions.

Mark: Thank you for taking the time. Now, first question: What do you do?

Jennifer: I work in a library. I'm a librarian.

Mark: Are you married?

Jennifer: Yes, I am.

Mark: What does your husband do?

Jennifer: He works as a policeman.

Mark: Do you usually have dinner together?

Jennifer: Yes, we do.

Mark: How often does your husband exercise?

Jennifer: He sometimes exercises four times a week. But, he usually exercises only twice a week.

Mark: Where do you like to go on holiday?

Jennifer: We rarely go on holiday. However, we like to go to the mountains if we can.

Mark: What type of books do you read?

Jennifer: I often read horror stories.

Mark: Thank you very much for answering my questions.

Jennifer: You're welcome!

کاربرد وجه simple present

اگر کمی دقت کنید، وجه simple present در دیالوگ بالا جهت توصیف فعالیت‌های روزانه مورد استفاده قرار گرفته است. برای تاکید، از قید‌های تکرار نیز در جملات استفاده کردیم. منظور از قید تکرار (always,sometimes,usually و ...) است که یک عادت روزانه را نشان می‌دهد. البته از این وجه در موارد دیگری نیز استفاده می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

یک وضعیت ماندگار یا طولانی:

Where do you work?

The store opens at 9 a.m.

She lives in New York.

عادت‌های همیشگی و روزانه:

I usually get up at 7 a.m.

She doesn't often go to the cinema.

When do they usually have lunch?

حقایق:

The earth revolves around the sun.

What does "strange" mean?

Water doesn't boil at 20 degrees.

احساسات:

I love walking around late at night during the summer.

She hates flying!

I don't want to live in Texas.

نظرات و عقاید:

He doesn't agree with you.

I think he is a wonderful student.

What do you consider your best accomplishment?

برنامه زمانی :

The plane leaves at 4 p.m.

When do courses begin this semester?

The train doesn't arrive until 10.35 a.m.

ترکیبات فعلی

وجه simple present را می‌توان از سه طریق بیان کرد: جملات مثبت، جملات منفی، جملات سوالی. آسان‌ترین نوع جمله، جملات مثبت است که در آن فعل کاملا ساده و در جای اصلی‌اش، یعنی بعد از فاعل ظاهر می‌شود. همانطور که در بالا گفتیم، زمانی که فاعل جمله سوم شخص مفرد است، روی فعل یک s  جمع قرار می‌گیرد که با s  مالکیت تفاوت دارد. پس به مثال‌های زیر دقت کرده و سعی کنید این دو را هرگز با یکدیگر اشتباه نگیرید.

فاعل+ فعل+ ادامه‌ی جمله

I eat lunch at noon.

You play tennis at noon.

He walks to school every day.

She watches TV in the evening.

It sleeps under the couch.

We study English at school

They eat lunch at noon.

نکته: زمانی که آخرین حرف فعل صدا دار باشد، به جای s ، یک es به فعل اضافه می‌شود و تلفظ آن به صورت ez است.

برای بیان جملات منفی با وجه simple present، باید از فعل کمکی (do) استفاده کرد. البته do، برای سوم شخص مفرد به شکل  does‌به کار می‌رود. سپس یک not به فعل کمکی اضافه شده و فعل اصلی، بعد از آن در جمله قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

فاعل+فعل کمکی+ not+ فعل اصلی+ ادامه‌ی جمله

I do not leave work early on Mondays.

You don’t like to watch TV.

He does not understand the question.

She doesn’t ride a bike.

We do not have any money.

They don't leave at noon.

برای بیان جملات سوالی با وجه simple present، از افعال کمکی do، does استفاده کنید. ساختار آن به گونه است که ابتدا فعل کمکی do، does در جمله ظاهر شده، سپس فاعل و بعد فعل اصلی قرار می‌گیرند. برای درک بیشتر موضوع به مثال‌های زیر دقت کنید:‌

فعل کمکی (do/does)+ فاعل+ فعل اصلی+ ادامه‌ی جمله

Do I work in this company?

Do you get up early?

Do we often drive to work?

Do they understand French?

Does he like to watch TV?

Does she believe in ghosts?

Does it leave at noon? 

نکات مهم

فعل to be  تنها در جملات منفی و سوالی به شکل do‌ و does ظاهر شده و در جملات ساده، به شکل am،is و are  قرار می‌گیرد.

She is a teacher.

I am from Seattle.

Are you married?

قید‌های مورد استفاده در وجه simple present

قید‌های زیر بیشتر برای وجه simple present به کار می‌روند تا اعمالی که مثل یک عادت و روزانه انجام می‌شوند را بیان کنند. قید‌های زیر، دقیقا قبل از فعل اصلی در جمله ظاهر شده و بر تکرار انجام فعل تاکید می‌کنند.

 • always
 • usually
 • often
 • sometimes
 • occasionally
 • rarely
 • never

روز‌های هفته و اوقات مختلف در یک روز

ممکن است کاری را مرتبا ولی فقط شنبه‌ها انجام دهیم. در این صورت، باید به کلمه‌ی Saturday، یک s جمع اضافه کنیم. جالب است بدانید برای بیان این وجه در اوقات مختلف روز، باید از حروف اضافه‌ی مختلفی نیز استفاده کنیم. برای مثال اگر می‌خواهید انجام کاری را شب‌ها بیان کنید، باید از حرف اضافه‌ی at استفاده کرده و اگر می خواهید تکرار یک فعل را صبح‌ها نشان دهید، باید از حرف اضافه‌ی in استفاده کنید. در حقیقت، At برای اشاره کردن به ساعتی خاص طی روز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

I play golf on Saturdays.

She gets up early in the morning.

Tom catches the bus at 7.30 a.m.

نمونه سوال وجه Simple Present

با توجه به فاعل، فعل‌های زیر را به درستی صرف کرده و در جمله قرار دهید.

 1. I usually _____ (get up) at six o'clock.
 2. How often _____ (she go) to the gym to workout?
 3. They _____ (be) from Holland.
 4. Jack _____ (not work) in the city.
 5. Where _____ (he live)?
 6. Alison _____ (visit) her friends on Saturdays.
 7. They _____ (not eat) meat on Fridays.
 8. _____ (you play) tennis?
 9. Susan often _____ (drive) to the beach when the weather is nice.
 10. Eric _____ (not read) in Japanese.
 11. When _____ (she have) dinner?
 12. I _____ (take) a shower before I leave for work.
 13. How _____ (you start) this machine?
 14. He _____ (not work) on Sundays.
 15. Sharon rarely _____ (watch) TV.
 16. We occasionally _____ (take) the train to Seattle.
 17. Peter _____ (not like) buying food in supermarkets.
 18. Why _____ (they leave) work so late on Fridays?
 19. You sometimes _____ (do) housework.
 20. _____ (she speak) Russian?

نمونه سوال Simple Present /ساعات، روزها و قیدها

در جملات زیر، کلمات مناسب برای وجه simple present را انتخاب فرمایید.

 1. I sleep in late on (Saturday / Saturdays).
 2. How (much / often) do you visit your friends in Chicago?
 3. Jennifer doesn't catch the bus (in/at) 8 in the morning.
 4. Henry enjoys playing golf (in/at) the afternoon.
 5. Do they eat fish (in/on) Fridays?
 6. I usually have my meetings (on/at) 10 am.
 7. Susan doesn't like going out (at/on) Fridays.
 8. Our class (usually/usual) takes tests on Tuesdays.
 9. The teacher gives us notes (after/while) class.
 10. Sharon doesn't go to be before 11 pm (in/at) night.
 11. Where do they usually hold meetings (at/in) the morning?
 12. Tom (rare/rarely) gets up early on Sundays.
 13. We don't enjoy eating breakfast before six (at/in) the morning.
 14. Our parents (occasion/occasionally) catch a train to the city.
 15. She doesn't use a computer (at/in) night.
 16. Alexander has lunch (on/at) noon.
 17. David doesn't work (at/on) Tuesdays.
 18. They listen to classical music (in/at) the afternoon.
 19. Mary answers her e-mail on (Friday/Fridays).
 20. How often do you travel (in/on) Tuesdays?

پاسخ کوییز اول

 1. I usually get up at six o'clock.
 2. How often does she go to the gym to workout?
 3. They are from Holland.
 4. Jack doesn't work in the city.
 5. Where does he live?
 6. Alison visits her friends on Saturdays.
 7. They don't eat meat on Fridays.
 8. Do you play tennis?
 9. Susan often drives to the beach when the weather is nice.
 10. Eric doesn't read in Japanese.
 11. When does she have dinner?
 12. I take a shower before I leave for work.
 13. How do you start this machine?
 14. He doesn't work on Sundays.
 15. Sharon rarely watches TV.
 16. We occasionally take the train to Seattle.
 17. Peter doesn't like buying food in supermarkets.
 18. Why do they leave work so late on Fridays?
 19. You sometimes do housework.
 20. Does she speak Russian?

پاسخ کوییز دوم

 1. I sleep in late on Saturdays.
 2. How often do you visit your friends in Chicago?
 3. Jennifer doesn't catch the bus at 8 in the morning.
 4. Henry enjoys playing golf in the afternoon.
 5. Do they eat fish on Fridays?
 6. I usually have my meetings at 10 am.
 7. Susan doesn't like going out on Fridays.
 8. Our class usually takes tests on Tuesdays.
 9. The teacher gives us notes after class.
 10. Sharon doesn't go to be before 11 pm at night.
 11. Where do they usually hold meetings in the morning?
 12. Tom rarely gets up early on Sundays.
 13. We don't enjoy eating breakfast before six in the morning.
 14. Our parents occasionally catch a train to the city.
 15. She doesn't use a computer at night.
 16. Alexander has lunch at noon.
 17. David doesn't work on Tuesdays.
 18. They listen to classical music in the afternoon.
 19. Mary answers her e-mail on Fridays.
 20. How often do you travel on Tuesdays?